ESCOLA BRESSOL. COMENTARIS A LA RESPOSTA DE L’EMD A LA NOSTRA DENÚNCIA.

ESCOLA BRESSOLLes fonts de Gent per Vdx són sòlides. Ja suposàvem que l’Emd no ho reconeixeria,  i les excel·lents professionals de l’Escola Bressol estan contractades directament per dita administració. Per motius obvis no desvelarem el nom de qui ens ha informat, en tot cas li agraïm el seu interès pels nens, i la seva valentia, perquè no dir res és el més còmode. Ser crític a Valldoreix és arriscat.  L’Emd des de principis de curs no ha cobert les baixes del personal inferiors a una setmana. Continua llegint

Publicat dins de QUE PROPOSEM, Valldoreix | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

Donem tot el nostre suport a la Federació d’Associacions de Veins

FULL DE RUTA INICIAL PER A EVITAR UN RETROCÉS EN ELS DRETS QUE LA LLEI 24/2015 PROTEGEIX

Catalunya ha patit durant els últims 7 anys, segons el CGPJ, 68.274 desnonaments, el 15% del total dels desnonaments executats a tot l’Estat espanyol. Només el 2015 es van produir 15.557 desnonaments, és a dir, una mitjana de 43 desnonaments al dia.

Al juliol de 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Iniciativa Legislativa Popular de mesures urgents per a fer front a l’emergència habitacional i contra la pobresa energètica, impulsada per la PAH, l’APE i l’Observatori DESC. La Llei 24/2015 s’ha mostrat com un eina útil i eficient per garantir el dret a l’habitatge digne per a les famílies en risc d’exclusió residencial. Tot i ser una eina útil, des de l’Administració s’ha reaccionat força lentament i es podria haver fet molt més: convenis amb les empreses subministradores, cessions obligatòries de pisos buits i sancionar d’ofici per l’incompliment de la norma.

El 29 d’abril, el Govern de l’Estat, en funcions, del Partit Popular decideix posar un recurs amb suspensió cautelar al Tribunal Constitucional sobre la següent part de l’articulat de la norma: l’article 2 (procediment extrajudicial), l’article 3 (procediment judicial), l’article 4 (extensió al fiador de la cancel·lació del deute), l’article 5 (lloguer social obligatori), l’article 7 (cessió obligatòria), la disposició transitòria segona (lloguer social pels procediments en tràmit a l’entrada en vigor de la llei), la disposició final tercera (sancions per no fer lloguer o no fer-ho d’acord amb la norma), i la disposició addicional (cessió de crèdits).

Continuen vigents els articles que fan referència a l’obligatorietat de l’Administració a un reallotjament adequat i els ajuts per evitar els desnonaments al pagament del lloguer en casos de petits tenidors d’habitatge i tota la part que fa referència a la pobresa energètica.

La impugnació de la part substantiva de l’articulat referit a l’assumpció de responsabilitat per part dels bancs i grans propietaris per a revertir l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, implica necessàriament que l’Administració hagi d’ampliar ara de manera immediata el parc públic de lloguer social per poder oferir una solució a les necessitats habitacionals urgents de la població. Com a primera estimació, és perfectament raonable assenyalar que cal augmentar 16.000 habitatges l’any per donar resposta al número de desnonaments anuals. Per a fer-ho, continuem tenint normes que ens donen eines útils, com la Llei 18/2007.

Pel que fa als articles que cobreixen la part de pobresa energètica, és imprescindible que la Generalitat entomi el compromís de signar immediatament els convenis amb les subministradores. Fa dos mesos vam fer arribar el conveni que s’hauria de signar al President, i no només no hem tingut cap resposta, sinó que 9 mesos després de la vigència la Llei, no disposem dels convenis a què l’esmentada llei obliga.

El Grup Promotor de la Llei 24/2015 participa avui a la Cimera contra la suspensió de la llei 24, no per fer grans declaracions d’intencions, sinó per extreure compromisos dels diferents actors, per tal que de forma coordinada aconsegueixin que no es doni ni un pas enrere en la protecció del dret a l’habitatge que marca la Llei, amb l’aplicació tant de nous instruments, com amb els ja existents i que no es fan servir.

Entenem que són necessaris els següents compromisos i accions urgents dels diferents actors implicats:

Generalitat i Ajuntaments de Catalunya:

Garantir el dret a l’habitatge:

En relació als articles suspesos i que aportaven eines per donar una segona oportunitat a les famílies, mobilitzar l’habitatge que no està complint la seva funció social i el lloguer social obligatori: crear immediatament un nou instrument legislatiu que garanteixi la cobertura que donaven els articles 2, 3, 4, 5 i 7.

De manera prioritària l’Administració Pública (Generalitat i Ajuntaments) té l’obligació de garantir el reallotjament adequat. Per poder-ho fer efectiu és imprescindible actuar utilitzant diferents estratègies combinades:

 • Mobilitzar els pisos buits a través de la imposició de multes com molt bé permet la Llei 18/2007 (i el Decret 1/2015) i tal i com reclama la PAH des de 2013. Obrir expedients sancionadors amb urgència, començant pels habitatges i propietaris que estaven obligats a pagar l’impost i tots aquells que els Ajuntaments ja tenen identificats.
 • Incorporar i/o mantenir als reglaments de totes les Meses d’Emergències (municipals o de la Generalitat) com a requisits d’accés, els criteris d’exclusió residencial de la Llei 24/2015 (art. 5.10), per a totes les persones en risc de patir qualsevol procediment de desnonament.
 • Utilitzar com a barem per al càlcul del preu del lloguer en els reallotjaments els percentatges límit que marca la llei 24/2015 (art.5.7), fent efectiu alhora l’art. 8, el qual no ha estat impugnat.
 • Realitzar un cens per detectar tots els habitatges que no estan complint amb la funció social tal i com estipula la Llei 18/2007 per tal de poder actuar en conseqüència i activar-la, sense que això produeixi cap retard en l’aplicació de les sancions que obliga la Llei 18/2007.
 • Aplicar el principi de solidaritat urbana de la Llei 18/2007 per ampliar el parc públic de lloguer social, és a dir, fins a disposar d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges.
 • Mobilitzar els immobles en mal estat de conservació, és a dir, aplicar l’article 32 i 40 de la Llei 18/2007 i l’article 4 del Decret 1/2015 que permeten l’expropiació o ús temporal per fer complir el deure de conservació i rehabilitació.
 • Ampliar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda residencial forta i acreditada.

Per evitar desnonaments de lloguer de petit tenidor és imprescindible augmentar la partida pressupostària pels ajuts al pagament de lloguer. Cal obrir urgentment la convocatòria de nous ajuts de lloguer per aquest any i posteriors en forma de convocatòria oberta permanentment.

Subministraments bàsics garantits:

 • Signar de manera immediata els convenis amb les companyies subministradores per tal que facin les aportacions de diners a fons perdut. Adjuntem el model de Conveni que vam fer arribar al President fa dos mesos i del qual encara no hem tingut resposta.
 • Sancionar a les subministradores per tots aquells talls que executin sense haver aplicat rigorosament el principi de precaució, amb actuació d’ofici i sense esperar les denúncies formals de les famílies que pateixen talls, com s’ha fet fins ara, temps en què s’ha presumit que tothom coneix els seus drets quan des de l’Administració no s’ha informat prou a la ciutadania de l’existència de la Llei 24/2015 i els drets que confereix.

Atesa la interposició del recurs, el ciutadans estem en situació de desprotecció, la qual cosa demanda de les Administracions Públiques obrar amb veritable determinació per a revertir l’emergència habitacional. Això requereix que els diferents nivells de l’administració treballin de forma coordinada i d’acord amb els principis de subsidiarietat, responsabilitat, eficiència i racionalitat. En aquesta mateixa línia demanem que s’exigeixi a les entitats financeres i als grans tenidors d’habitatge que segueixin aplicant els mecanismes i criteris que estableix la Llei 24/2015

Al Parlament de Catalunya:

 • Exercir més que mai la seva capacitat legislativa per a garantir de forma eficaç el dret a l’habitatge.
 • Exercir el control sobre el Govern en l’aplicació tant de la Llei 24/2015, de les eines esmentades que ens brinda la Llei 18/2007 i d’altres vigents en la matèria, així com d’altres eines legislatives de nova creació que tinguin per objectiu protegir el dret a l’habitatge de la població.
 • Aprovar una partida extraordinària destinada a ajuts al pagament del lloguer que permetin obrir una convocatòria d’ajuts oberta permanentment.

Als partits polítics que concorren a les eleccions del 26J:

Materialitzar l’acord signat amb el Grup Promotor de la ILP, és a dir, desistir i retirar el recurs en cas de formar Govern, i no posar impediments al seu total desenvolupament. A més els partits es van comprometre a ampliar la cobertura de drets que dóna la Llei 24/2015 a tot l’Estat, actuació que també fiscalitzarem.

Els partits que van signar el compromís son els següents: Democràcia i Llibertat, IU-Unidad Popular, PSOE, PNV, ERC, Bildu, Compromís, Ciutadans, En Comú Podem, Podemos i En Marea.

Aquest compromís ha d’anar lligat a donar resposta a la interpel·lació que la PAH ha fet a tots ells amb la campanya de “Las 5 de la PAH”, i s’ha de veure reflectit als seus programes electorals, amb concreció, explicant els mecanismes que utilitzaran per assolir els objectius d’acabar amb els desnonaments, els deutes de per vida, garantir el lloguer assequible, els subministraments bàsics i l’habitatge social.

Per últim, cal tenir molt present que ens trobem davant d’una situació excepcional degut a una impugnació que genera desprotecció greu de la població, motiu pel qual totes les actuacions es regiran sota els criteris d’urgència i de prioritat. En qualsevol cas i en conseqüència, totes les actuacions assenyalades addicionals a les que marca la Llei 24/2015 i que no comportin crear un nou instrument legislatiu que garanteixi la cobertura que donaven els articles 2, 3, 4, 5 i 7, han d’activar-se immediatament i abans de 15 dies.

Grup Promotor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

A Barcelona, 2 de maig de 2015

Publicat dins de Notícies, QUE PROPOSEM | Etiquetat com a | Envia un comentari

DENUNCIEM A L’AJUNTAMENT  I A L’EMD PER PRESUMPTES IRREGULARITATS URBANÍSTIQUES

Associacions veinals, entre elles GENT PER VALLDOREIX,  i formacions polítiques de l’oposició de Sant Cugat i Valldoreix hem interposat un Recurs Contenciós Administratiu sobre possibles irregularitats en la Modificació del PGM-Zones Verdes, que afecta la PL. DE L’ESTACIÓ, CAN MONMANY i l’àmbit dels TORRENTS, de Valldoreix; CAN CABASSA (Mirasol); CAN BUSQUETS (La Floresta).  i el TURÓ DE CAN MATES

carta zvEls demandants tenen dubtes sobre la legalitat i volen que s’investigui si hi ha hagut prevaricació, arbitrarietat, mal ús dels diners públics, etc. I proposen la revisió de l’esmentat Pla.

Des dels anys 80 que es va sol·licitar la primera expropiació d’una zona verda. La inacció dels diferents governs de CIU a St. Cugat  ha generat una despesa superior al milió d’Euros entre costes judicials i interessos de demora. I quan es promou la modificació urbanística ho fa deixant molts dubtes sobre la legalitat i el sobre cost d’algunes accions a càrrec de l’Erari públic.

A aquesta xifra cal afegir el cost en advocats i procediments judicials a càrrec del pressupost de St. Cugat i el de Valldoreix quan en el període 2005/2011 l’Ajuntament va pretendre, sense aconseguir-ho, passar la seva competència de les expropiacions de zones verdes a Valldoreix, ajornant encara més la resolució de l’assumpte i augmentant-se encara més els interessos de demora que l’Ajuntament ha de pagar als propietaris.

Es demana al Govern de St. Cugat que revisi d’ofici el Pla Urbanístic aprovat, o que en presenti un de nou amb les modificacions pertinents que garanteixin una gestió urbanística amb garanties de legalitat, en favor de l’interès general.

Valldoreix-EMD

Es veu possibles irregularitats de l’EMD en contra de l’interès General i de no complir presumptament amb la seva obligació de protegir el patrimoni públic i la seva economia en el Conveni de cessió del terreny de la seva propietat (aparcament Estació) a l’Ajuntament. L’informe tècnic desfavorable va quedar estranyament “retirat”, i el funcionari aparentment degradat.

Pl. Estació.- Es considera irregular pel desequilibri econòmic que genera en contra de l’Erari públic de l’EMD la cessió del terreny de la seva propietat (aparcament estació) a l’Ajuntament de St. Cugat que al mateix temps l’ha cedit a Promusa. Es considera que això va en contra de l’interès general dels valldoreixencs. Es demana l’anul·lació de dit conveni i que l’EMD torni a recuperar el seu patrimoni. I se li demana que engegui una consulta ciutadana per decidir el futur de l’àmbit de l’estació prèvia a la revisió que es demana.

Can Momany.- Es demana que l’EMD revisi el Conveni amb el propietari dels terrenys de Can  Monmany per tal que aquest assumeixi les càrregues d’urbanització que se li han descomptat. I si és el cas, que l’EMD retiri la consignació en el seu pressupost destinada a assumir dites càrregues, evitant fer un mal ús dels diners públics.

Torrents de Valldoreix.- Es demana també que es modifiquin les 13 zones d’actuació en terrenys no edificats als torrents de Valldoreix, ajustant les compensacions que reben els propietaris al valor dels m2 cedits.

 Retorn de competències.- Això no és il·legal, però no és de rebut que l’EMD es desprengui de la competència de la gestió urbanística en contra  de les constants reivindicacions històriques per disposar d’un govern fort a  Valldoreix i amb un màxim de competències, que treballi de manera eficient en favor dels interessos dels seus vilatans.

Sant Cugat

Can Cabassa (Mirasol). Es demana a l’Ajuntament  que revisi realment aquest planejament urbanístic per tal de definir què cal fer a Can Cabassa una vegada consultats els veïns.

 Can Busquets (La Floresta). Existeixen dubtes sobre la legalitat i l’interès general en la requalificació d’una zona de bosc  en zona verda a La Floresta (Can Busquets) que l’Ajuntament ha adquirit per 3 milions d’€. Es demana a l’Ajuntament que revisi el Conveni de compra de Can Busquets perquè s’adquireixin només els terrenys estrictament necessaris.

 Can Mates (Mirasol). Si no es compressin els terrenys innecessaris de Can Busquets, no caldria construir-hi tants habitatges.

Han interposat el Recurs: Ass. Veïns i veïnes progressistes de Valldoreix; Plataforma ciutadana Gent per Valldoreix; PSC; ICV-Euia; Moviment d’esquerres;  CUP; Procés Constituent;  .

Hi ha col·laborat: Esquerra Republicana; Ciutadans; Associació  Mou-te per Valldoreix.

 S’adhereix a les accions a partir d’ara: el Partit Popular

Actualmentel govern de CIU no te majoria a l’Ajuntament de St. Cugat.

20/04/2016

 

 

 

 

Publicat dins de Notícies, QUE PROPOSEM, Valldoreix | Etiquetat com a , , , , | Envia un comentari

Les absències del President Puig en òrgans importants de participació ciutadana.

No ens correspon portar-ne un seguiment i a saber que tant s’ha repetit, però hem vist que Josep Puig no ha presidit l’únic Consell de la Vila del 2015 (22 desembre) ni la darrera Audiència pública (26 març). I això cobrant la dedicació exclusiva a l’EMD. Ens deixa mal cos.

Publicat dins de QUE PROPOSEM, Valldoreix | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

El dubtós compliment de la dedicació exclusiva del President Puig (CIU)

Al començar la nova legislatura Josep Puig utilitza la seva majoria al Ple i aprova la seva dedicació exclusiva (43.710€ anuals amb un horari diari de  9:30h a 15h, i els dilluns i dijous de 17h a 22h). Fins aquí res a dir, però es segueix dient que se l’ha vist en aquests horaris a les cases de la Vila dedicat a la seva empresa d’electricitat. Si no és cert, li suggerim que utilitzi el rellotge de control horari a més de facilitar la seva agenda a la oposició per les comprovacions pertinents. Si no ho fa, ell sabrà els motius.

No ens agradaria que s’utilitzés a l’EMD allò de “feta la llei feta la trampa”. Els que considerem que hi ha d’haver tolerància “0” a practiques il·legals dels polítics si en tenim constància no ho hauríem de consentir i ser capaços de denunciar-ho. O els ciutadans ens impliquem o no ens en sortirem.

Li suggerim al President Puig (CIU) de l’EMD de Valldoreix que fitxi el control horari i així farà callar les veus que diuen que dedica a la seva empresa d’instal·lacions una part del temps reservat exclusivament a l’EMD pel qual rep 43.710€ anuals. Si és veritat, denunciem-ho si ho veiem!

Gent per Valldoreix. Abril 2016

Publicat dins de QUE PROPOSEM, Valldoreix | Etiquetat com a , | Envia un comentari

EMD. El govern segueix traient els arbres dels carrers de Valldoreix

Abans d’acabar l’anterior legislatura el Govern de l’EMD presidit per Josep Puig (CIU) va eliminar tots els arbres del carrer Muntanya. Ara ha liquidat tots els arbres del carrer de l’Església. Una oportunitat perduda de mantenir-los, traient les voreres i deixant el carrer amb plataforma única només pels vianants.

Publicat dins de QUE PROPOSEM, Valldoreix | Etiquetat com a , | Envia un comentari

Els primers 10 mesos de govern de PUIG (CIU) primera perla

– Irregularitats en la contractació d’un nou arquitecte?

L’EMD modifica la Valoració de llocs de treball de la Corporació i crea una nova plaça funcionarial per un nou arquitecte: “Cap de Planejament i Sostenibilitat”. Estrany, considerant que el planejament urbanístic no és una competència de l’EMD, només la tenen els municipis i és indelegable. L’EMD només en pot fer un informe “no vinculant” que fins ara el feia l’arquitecte municipal. En la justificació del nou lloc de treball diu “.. que es tracta d’un cas excepcional per cobrir les necessitats urgents … “ I ens preguntem, que té a veure la excepcionalitat i la urgència amb una plaça de funcionari?. Tots sabem el Continua llegint

Publicat dins de Notícies, Valldoreix | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

CONSELL DE LA VILA. L’EMD DE VALLDOREIX INCOMPLEIX LES SEVES PROPIES NORMES.

La contradicció entre el discurs del President Josep Puig (CIU) en favor de la participació ciutadana i la realitat no és una novetat.

Això s’ha fet patent de nou amb l’incompliment reiterat del Reglament del Consell de la Vila que tot i que obliga al President Puig a convocar reunions com a mínim cada tres mesos, no l’ha convocat en tot l’any 2015. Menys mal que el Consell està considerat en el Reglament que el regula el màxim òrgan de participació ciutadana de Valldoreix!!

Això si, hi va haver un fallit intent de reunió a dos dies de Nadal, a la qual ni el President Josep Puig ni  el Vocal Castelló hi van assistir, i que per arrodonir-ho no es va fer per Continua llegint

Publicat dins de Valldoreix | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

VALLDOREIX. LA URBANITZACIÓ DE CARRERS A CÀRREC EXCLUSIU DEL PRESSUPOST DE L’EMD EN ÈPOCA D’ELECCIONS MUNICIPALS VA AIXECAR SOSPITES SOBRE SI DARRERA HI VA HAVER INTERESSOS ELECTORALS.

 

Previ a les eleccions municipals (maig 2015) el Govern presidit per Josep Puig (CIU) va asfaltar i senyalitzar a càrrec de l’erari públic més de 20 carrers de Valldoreix, perquè hi havia diners per a fer-ho i perquè així s’estalviaven el manteniment de carrers en condicions deficients. Potser ho hagués pogut fer durant els 4 anys de mandat i no tant a prop de les eleccions municipals. Ens alegrem que els veïns d’aquests carrers s’hagin estalviat el cost i no entrarem en si això era prioritari, correcte, legal o no ho era, però el que hauria de ser indiscutible es que a partir d’aquí tothom en tenim dret, perquè Continua llegint

Publicat dins de Notícies, Valldoreix | Etiquetat com a , | Envia un comentari

GIMCANA FESTA MAJOR AJORNADA FINS EL DISSABTE 17 D’OCTUBRE

Hem ajornat la GIMCANA per evitar la gran coincidència d’activitats que es produeix per la Festa Major i donar més temps als paticipants per preparar les disfreses i el tunejat dels cotxes. La GIMCANA començarà dissabte 17/10 a les 16:30

Us heu d’incriure abans a info@gentpervalldoreix.catGENT PER VALLDOREIX_todos_patrocinadores (1)

 

Aquest any hem organitzat una gimcana per la Festa Major.

Aqui teniu las regles del joc amb les que farem la Gran Gimcana:

 

BASES DE LA GIMCANA 2015

Els equips:

La idea es fer equips d’un mínim de dos persones i un màxim de quatre.

Com a mínim un dels participants ha de ser majors d’edat i tenir carnet de conduir.

El cotxe i els seus ocupants han d’anar disfressats amb una temàtica, i tenir un nom de

“guerra”. La disfressa del cotxe no podrà tapar la matricula.

Proves i puntuació:

No es puntuarà la velocitat, si no la realització de les proves correctament.

Si durant la gimcana es detecta que algun conductor no respecta el Codi de Circulació i

realitza alguna infracció, serà desqualificat immediatament.

Tindreu 3 hores per realitzar totes les probes, temps suficient per fer-les.

Les proves seran puntuables del 0 al 3. El 0 serà el mínim i 3 el màxim.

A les proves on hi hagi una taula de control, que us puntuarà, us donaran una butlleta

amb unes paraules. No les perdeu!!!

Cada equip tindrà un ordre per fer les proves. Es important fer-les en aquest ordre per

no col·lapsar una prova en un moment determinat i fer-la fluida i divertida.

Lloc i hora de Sortida:

La sortida es realitzarà des de l’explanada que hi ha al costat de la Pl. Pompeu Fabra

(Seu de l’EMD). A les 11:00 es començarà a donar els dorsals en paper, que tindreu que

penjar al vostre cotxe, la llista de proves a realitzar i es farà la comprovació de les

inscripcions de tots el participants.

Primer sortiran els equips amb dorsal del número 1 al 10 a les 16:30h, després del 11 al

20 a les 16:40, i finalment del 21 al 30 a les 16:50.

Lloc i hora d’Arribada:

A les 19:30, 19:40 i 19:50 respectivament, es tancaran els controls de finalització de les

proves a la mateixa pl. Pompeu Fabra.

Lliurament de premis:

Hi haurà dos guanyadors, l’equip que ha realitzat totes les proves correctament i l’equip

que millor disfressa porti.

Molta sort a tothom i sobretot, gaudiu d’un dia de festa major!!!

Per participar heu d’oplir aquest formulari:

DORSAL NOM PARTICIPANTS (un telèfon de contacte + 1 mail) MATRICULA COTXE

I envieu-lo a info@gentpervalldoreix.cat

 

Publicat dins de Valldoreix | Etiquetat com a | Envia un comentari